• Home
  • / Povinné informácie

Povinné informácie

Povinné informácie pre klienta.

Tento materiál obsahuje okrem iného aj povinné informácie pre klientov spoločnosti GPI Europe a.s. o. (ďalej aj len „Spoločnosť“) podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve“).

1.      Identifikácia Spoločnosti

Obchodné meno: GPI Europe a.s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: a.s., Vložka číslo: 7111/B

IČO: 51 251 949

Sliačska 1D, 831 02 Bratislava

Tel: 02/335 278 27

Email: office@gpieurope.eu

Web: www.gpieurope.eu

Predobchodné informácie pre klientov:

2.      Predmet činnosti Spoločnosti

Úplné informácie o predmete činnosti Spoločnosti je možné získať na stránke Obchodného registra tu: https://www.orsr.sk/zbl.asp?ID=542153&SID=2

Spoločnosť pôsobí ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu v zmysle § 2 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Spoločnosť je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska číslo rozhodnutia 100-000-088-597 sp.:
NBS1-000-020-051 (16.02.2018) a je evidovaná v registri finančných agentov, podregistri kapitálového trhu, zapísaná ako samostatný finančný agent od 01.01.2018 pod registračným číslom 51 251 949.

Registráciu Spoločnosti si môže klient overiť v zozname regulovaných subjektov na internetových stránkach NBS tu: Register finančných agentov NBS. https://regfap.nbs.sk/search.php.

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie podľa Zákona č. 186/2009 Z. z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

3.      Zmluvné finančné inštitúcie

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmlúv s finančnými inštitúciami, ktoré majú nevýhradnú povahu. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy aj s nasledovnými finančnými inštitúciami: Hansard Europe PLC, INTEGRATED-CAPABILITIES LTD (Azure Trust Malta), Investors Trust Assurance SPC, MARLBOROUGH INVESTMENT, MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED, Mithril Asset Management Limited, MITONOPTIMAL UK LIMITED, Quilter International Ireland, SOVEREIGN PENSION SERVICES LIMITED.

Spoločnosť nemá žiadnu účasť na základnom imaní žiadnej finančnej inštitúcie a na hlasovacích právach žiadnych finančných inštitúcií, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy.

Žiadna finančná inštitúcia, s ktorou má spoločnosť uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní Spoločnosti a žiadnu účasť na hlasovacích právach v Spoločnosti.

4.      Odmena za finančné sprostredkovanie

Odmenou Spoločnosti ako finančného agenta v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve za poskytnuté finančné sprostredkovanie je finančná odmena od finančnej inštitúcie – provízia finančného agenta, ktorá je určená zmluvnými podmienkami konkrétnej finančnej inštitúcie.

Klient, ktorému Spoločnosť sprostredkovala finančnú službu, môže Spoločnosť požiadať o informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie finančnej služby. Uvedenú finančnú odmenu obdrží Spoločnosť len vtedy, pokiaľ bola riadne vykonaná finančná služba.

Spoločnosť neúčtuje klientom žiadne poplatky alebo akékoľvek iné platby za sprostredkovávanú finančnú službu.

Prostredníctvom Spoločnosti ako sprostredkovateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné skryté poplatky.

5.      Investičné služby poskytované Spoločnosťou v rámci finančného sprostredkovania

Sprostredkovanie zmlúv

Spoločnosť predkladá potenciálnym klientom ponuky na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby so zmluvným obchodníkom s cennými papiermi, resp. inou zmluvnou finančnou inštitúciou (ďalej len „Zmluva o poskytnutí finančnej služby“).

Spoločnosť vykonáva aj ďalšie činnosti smerujúce k uzavretiu alebo k zmene Zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Spoločnosť vykonáva aj samotné uzavieranie Zmlúv o poskytnutí finančnej služby.

V rámci tejto činnosti Spoločnosť poskytuje klientom odbornú pomoc, informácie a odporúčania na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia Zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Spoločnosť poskytuje klientom spoluprácu pri správe Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje.

Spoločnosť ďalej poskytuje klientom spoluprácu pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.

Spoločnosť ďalej poskytuje klientom spoluprácu pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo Zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.

Prijímanie a postupovanie pokynov

Spoločnosť poskytuje investičnú službu prijímania a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť zároveň vykonáva propagáciu týchto finančných nástrojov.

Pri poskytovaní investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta možno pokyny postupovať len banke, zahraničnej banke, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike, obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť v Slovenskej republike, alebo správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá vykonáva činnosť v Slovenskej republike alebo ktorá vykonáva činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti, alebo ktorá verejne ponúka svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky.

Investičné poradenstvo

Spoločnosť môže poskytovať investičnú službu investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a k podielovým listom podielových fondov a cenným papierom zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

Spoločnosť môže vykonávať investičné poradenstvo výhradne len vo vzťahu k cenným papierom, na sprostredkovanie ktorých má podpísanú zmluvu o finančnom sprostredkovaní so zmluvným obchodníkom, resp. inou finančnou inštitúciou.

Spoločnosť v prípade poskytovania investičné poradenstva povinne pred poskytnutím investičného poradenstva informuje klienta o tom, že:

a.         Poradenstvo sa poskytuje nie na nezávislom základe

b.         Poradenstvo je založené na širšej analýze alebo užšej analýze rôznych druhov finančných nástrojov,  

            tiež informuje klienta o rozsahu finančných nástrojov s informáciami o obmedzeniach na finančné

            nástroje vydané alebo poskytované osobami, ktoré majú úzke väzby so Spoločnosťou alebo iné  

            právne vzťahy alebo obchodné vzťahy

c.         Klientovi sa poskytuje pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov odporúčaných klientovi.

6.      Informácia o rizikách

Medzi hlavné riziká pri investovaní na finančných trhoch vplývajúce na investície klientov sú:

Menové riziko – je riziko zmeny hodnoty finančného nástroja (ďalej len „FN“) vyjadreného v jednej mene v dôsledku zmeny výmenného kurzu tejto meny voči mene, v ktorej je tento nástroj denominovaný. Toto riziko sa môže prejaviť napríklad, ak investor investuje v domácej mene (napr. EUR) do FN denominovaných v cudzích menách (napr. USD) a hodnotu tejto investície prepočítava späť do domácej meny.

Riziko kolísania (volatility) – je riziko kolísania hodnoty FN predovšetkým v dôsledku zmeny podmienok na finančných trhoch, na ktorých sa FN obchoduje. Toto riziko sa môže významne prejaviť predovšetkým pri porovnávaní hodnoty FN počas kratšieho obdobia.

Riziko likvidity – je riziko zníženej možnosti dostatočne rýchlo predať FN za trhovú cenu. Významnosť tohto rizika závisí od trhu, na ktorom sa FN obchoduje, od množstva účastníkov tohto trhu, od množstva majiteľov alebo potenciálnych majiteľov nástroja, od hodnoty objemu požadovaného predaja a od samotného FN. Ak nie je FN obchodovaný na žiadnom regulovanom trhu alebo napríklad ak nebol vydaný formou verejnej ponuky, jeho likvidita môže byť významne obmedzená.

Riziko vyrovnania – je riziko spojené s možnosťou, že protistrana obchodu alebo ten, kto zabezpečuje jeho vyrovnanie, nesplní svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziko sa môže prejaviť nezaplatením kúpnej ceny alebo nedodaním kupovaného FN.

Riziko krajiny – je spojené najmä s politickými, ekonomickými alebo právnymi (napríklad daňovými) rizikami existujúcimi v danom štáte, prípadne regióne. Významnejšie sa toto riziko môže prejaviť pri investovaní na tzv. rozvíjajúcich sa trhoch (napríklad krajiny, ktoré nie sú členom OECD).

Riziko úpadku emitenta – je spojené s ekonomickou činnosťou a hospodárskymi výsledkami emitenta FN resp. s nedostatočnými alebo zlými výsledkami hospodárenia emitenta, ktoré vedú k jeho úpadku.

Investičné riziko – je riziko, že nebude dosiahnutý očakávaný výsledok investície, alebo že hodnota investície sa môže znížiť až na nulovú hodnotu. Dôvodom investičného rizika sú spravidla niektoré z rizík uvedené vyššie.

Trhové riziko – je spojené s odlišným než očakávaným vývojom hodnoty FN na trhu bez toho, že by zmena vývoja hodnoty FN bola podložená relevantnými informáciami.

Diverzifikácia rizika predstavuje súbor opatrení, ktorými sa snaží investor obmedziť možné riziká (viď vyššie) a tým obmedziť alebo v maximálnej možnej miere eliminovať možné straty. Výsledkom diverzifikácie je vytvorenie Portfólia.

7.      Komunikácia s klientom

Spoločnosť komunikuje s klientmi prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť využíva nasledujúce formy komunikácie:

a.         telefonická komunikácia

b.         osobná komunikácia

c.         komunikácia poštou

d.         mailová komunikácia

e.         komunikácia prostredníctvom webového sídla www.gpieurope.eu

f.          marketingová komunikácia prostredníctvom propagačných a vzdelávacích materiálov Spoločnosti,

            siete internet, médií a podobne.

Spoločnosť s klientmi komunikuje primárne v anglickom jazyku. Na žiadosť klienta môže Spoločnosť v rámci svojich možností komunikovať aj v inom jazyku.

8.      Kategorizácia klienta

Investičný dotazník

Spoločnosť predkladá klientovi na vyplnenie dotazník („Fact Find“). Na základe informácií uvedených v dotazníku Spoločnosť vykoná kategorizáciu klienta.

Dôvodom kategorizácie je zabezpečenie individuálneho prístupu ku klientovi, závislého na jeho skúsenostiach s investovaním, jeho odborných znalostiach, finančnom zázemí a investičných očakávaniach.

Dôsledkom kategorizácie je najmä:

a.         rozdielny rozsah informácií , najmä o poskytovanej investičnej službe a druhu finančného nástroja,

            poskytovaných klientovi

b.         rozdielne požiadavky na vyžadovanie súhlasu klienta s vykonaním pokynu

c.         odlišný spôsob a miera preverovania vhodnosti a primeranosti zvoleného typu finančného nástroja.

Spoločnosť klienta informuje o zaradení do príslušných kategórií.

Ide o nasledujúce kategórie, zoradené zostupne podľa miery zákonom priznanej ochrany:

a.         neprofesionálny klient

b.         profesionálny klient

c.         oprávnená protistrana.

Spoločnosť považuje všetkých svojich klientov za neprofesionálnych klientov podľa Zákona č. 566/2001 o cenných papieroch. Vďaka tomu a v záujme klientov je viazaná povinnosťami voči klientovi v najširšom možnom rozsahu.

Na požiadavku klienta a so súhlasom Spoločnosti však môže byť klient zaradený do inej kategórie . Takéto zaradenie klienta má však za následok najmä obmedzený rozsah ochrany klienta. Odlišný prístup k profesionálnym klientom vychádza z predpokladu ich odbornosti, preto profesionálny klient nemusí mať nárok na náhradu z Garančnému fondu investícií, a tak isto informácie poskytované v súvislosti s investičnou službou môžu byť menej podrobné.

Klient je oprávnený požiadať tiež o spätné preradenie do kategórie neprofesionálnych klientov.

Kategorizácia podľa rizikového profilu

Podľa rizikového profilu môže byť klient zaradený do jednej z týchto kategórií:

Konzervatívny klient

(Preferuje nižší výnos, nízku mieru rizika a jeho cieľom je hlavne ochrana majetku pred znehodnotením infláciou. Jeho portfólio je tvorené z podstatnej časti napr. nástrojmi peňažného trhu, Dlhopismi, bankovými vkladmi, podielovými konzervatívnymi Fondami a v minimálnom množstve Akciami.)

Vyvážený klient

(Preferuje vyšší výnos a vyššiu mieru rizika ako klient konzervatívny. V jeho portfóliu je napr. rozhodujúca časť Dlhopisov, konzervatívnych Fondov a nástrojov peňažného trhu.)

Dynamický klient

(Preferuje nadpriemerné výnosy a je si vedomý vysokej miery rizika. Z jeho portfólia tvoria napr. podstatnú časť Akcie, menšiu Dlhopisy a najmenšiu nástroje peňažného trhu.)

V rámci poskytovania investičnej služby investičného poradenstva odporúča Spoločnosť finančné nástroje a investičné služby v súlade s rizikovým profilom klienta.

Ak klient neposkytne Spoločnosti informácie žiadané podľa dotazníka, Spoločnosť nie je oprávnená poskytnúť klientovi službu investičného poradenstva.

Ak klient neposkytne Spoločnosti informácie žiadané podľa dotazníka, Spoločnosť nie je schopná posúdiť vhodnosť alebo primeranosť finančného nástroja alebo investičnej služby.

9.      Ochrana osobných údajov

Dôvodom spracúvania osobných údajov zo strany Spoločnosti je správa záväzkového vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou v súlade s ustanoveniami Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, na účely uvedené v § 31 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a účely dohodnuté v zmluvnej dokumentácii alebo v dokumentoch upravujúcich pred- zmluvné vzťahy medzi klientom a Spoločnosťou a finančnou inštitúciou pre ktorú Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie.

Osobné údaje je klient povinný poskytnúť Spoločnosti, ak tak stanovuje zákon. Ostatné osobné údaje poskytuje klient Spoločnosti dobrovoľne. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, tieto sú spracúvané na základe zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy alebo opatrenia medzi klientom a Spoločnosťou.

Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony :

a.         Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

b.         Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a    

            doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c.         Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

d.         Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

e.         Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté. Ak klient odmietne Spoločnosti poskytnúť osobné údaje požadované na základe zákona, Spoločnosť odmietne vykonať obchod.

Spoločnosť v súlade s ust. § 21 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upozorňuje klienta na to, že ako povinná osoba má povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to v rozsahu uvedenom v ust. § 19 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje klienta nebudú sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi Spoločnosťou a klientom a finančnou inštitúciou, pre ktorú Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie.

Poskytnuté osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje, pokiaľ jej povinnosť zverejniť takéto údaje neukladá zákon.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v príslušných ustanoveniach zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo zo zmluvy medzi Spoločnosťou a podriadeným finančným agentom Spoločnosti.

10.  Opatrenia proti konfliktu záujmov

Spoločnosť ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu, je povinná v súlade s § 27 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zaviesť, uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov.

Tieto opatrenia musia byť určené v písomnej forme a musia byť primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu samostatného finančného agenta a povahu, rozsah a zložitosť jeho predmetu činnosti. V opatreniach musia byť zohľadnené taktiež všetky okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov v dôsledku štruktúry a obchodných činností všetkých členov skupiny, do ktorej samostatný finančný agent patrí.

Opatrenia pri konflikte záujmov musia spĺňať tieto podmienky:

a.         musia byť identifikované okolnosti vo vzťahu k finančnému sprostredkovaniu, k príslušným

            investičným službám vykonávaným samostatným finančným agentom alebo podriadeným     

            finančným agentom, ktoré predstavujú konflikt záujmov alebo môžu viesť k vzniku konfliktu   

            záujmov, ktorý znamená značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov

b.         musia byť špecifikované postupy, ktoré sa majú dodržiavať a opatrenia, ktoré sa majú prijať s  

            cieľom zvládnuť takéto konflikty záujmov.

Spoločnosť zaviedla do svojich interných predpisov účinné a primerané opatrenia pri predchádzaní vzniku konfliktu záujmov . Tieto opatrenia implementujú štandardy definované na úrovni Spoločnosti a najmä:

a.         definujú možné konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť pri výkone činností Spoločnosti

b.         stanovujú pravidlá ochrany dôverných informácií

c.         stanovujú pravidlá obchodovania zamestnancov a ich blízkych osôb na vlastný účet

d.         stanovujú osobitné opatrenia pri predchádzaní konfliktu záujmov v oblasti finančných analýz,  

            investičného poradenstva

e.         zakazujú prijímanie a ponúkanie stimulov, ktoré by mohli viesť ku vzniku konfliktu záujmov.

V prípade, ak aj napriek opatreniam na predchádzanie konfliktu záujmov Spoločnosť identifikuje možný konflikt záujmov, oznámi túto skutočnosť v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy a s dostatočnými podrobnosťami, ktoré zohľadňujú povahu klienta, aby sa mu umožnilo prijať informované rozhodnutie s ohľadom na činnosti finančného sprostredkovania, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov, bezodkladne všetkým klientom, ktorých sa konflikt záujmov môže týkať. Na základe tejto informácie sa klient môže následne rozhodnúť, či bude pokračovať v realizácii obchodu.

Opatrenia pri konflikte záujmov Spoločnosť monitoruje a pravidelne prehodnocuje ich účinnosť.

 

11.  Reklamačný poriadok

Každý klient Spoločnosti má právo reklamovať skutočnosti , ktoré sú predmetom obchodného vzťahu.

Klient a/alebo potenciálny klient môže v zniesť sťažnosť alebo reklamáciu na správanie, chybné konanie, neodborný alebo chybný postup Spoločnosti alebo jej pracovníkov v prípade, že sa domnieva, že bol poškodený, a žiada od Spoločnosti nápravu, zmenu, ospravedlnenie, prípadne náhradu škody.

Osobou zodpovednou v prípade vybavovania sťažností a reklamácií je odborný garant Spoločnosti, ktorý touto činnosťou však môže poveriť aj inú osobu zamestnanú v Spoločnosti, alebo spolupracujúcu so Spoločnosťou. Tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť podľa vety predchádzajúcej.

Reklamácie a sťažnosti môžu klienti podať buď osobne, e-mailom na adrese office@gpieurope.eu alebo poštou.

Reklamácia musí obsahovať identifikačné údaje klienta, čo najpresnejší opis reklamovanej skutočnosti s dátumom jej vzniku, menami zainteresovaných osôb a ďalšími faktami, ktoré môžu napomôcť pri šetrení reklamovanej skutočnosti.

O reklamácii alebo sťažnosti, ktorá je podaná ústne v sídle Spoločnosti, je vykonaný zápis a ten je podpísaný klientom a prijímacím pracovníkom. Zápis vyhotoví pracovník, ktorý reklamáciu prijíma a kópiu tohto zápisu vždy odovzdá klientovi .

Spoločnosť reklamáciu alebo sťažnosť prerokuje a bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti, oznámi písomne klientovi výsledok šetrenia a navrhovaný postup riešenia. V prípade, že riešenie sťažnosti alebo reklamácie je časovo náročnejšie, je klient Spoločnosťou priebežne informovaný o stave vybavovania sťažnosti alebo reklamácie. Každý klient

Spoločnosti má právo reklamovať skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného vzťahu.

Klient je povinný Spoločnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie alebo sťažnosti.

V prípade, že klient nesúhlasí s navrhovaným postupom riešenia reklamácie alebo sťažnosti, môže písomnou formou s odôvodnením svojho nesúhlasu požiadať o jej nové prerokovanie. Táto žiadosť musí byť doručená najneskôr do 5 pracovných dní po oznámení Spoločnosti o spôsobe riešenia reklamácie alebo sťažnosti.

Spoločnosť sťažnosť klienta znovu preskúma a ak sú pre to dôvody, sťažnosti vyhovie. Každá reklamácia je zo strany Spoločnosti vždy riešená bez zbytočného odkladu. Proti spôsobu vyriešenia reklamácie alebo sťažnosti Spoločnosťou môže klient podať sťažnosť u kontrolného orgánu – Národnej banky Slovenska.

This website uses cookies. By using this website, you agree to their use.

I understand More Information